Ostatnia aktualizacja strony: 26.10.2020, 12:51

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 06 października 2020

Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 214 000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 pkt 2 Ustawy z póź. zm.)

I.  Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu, e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-073;    Regon 390705385.

II.  Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa nowego księgozbioru, tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie  z wykazem -   załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

III. Dopuszcza się wykonanie 90%  całości zamówienia wg załącznika nr 3, natomiast 10% niezrealizowanego zamówienia może zostać zastąpione innymi tytułami w porozumieniu z Zamawiającym.

- Jeżeli, wbrew oświadczeniu Wykonawcy o niedostępności wydawnictwa na rynku wydawniczym, Zamawiający wskaże miejsce zakupu (z wyjątkiem antykwariatu, aukcji), wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tego wydawnictwa. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia dwukrotnej wartości wydawnictwa za 1 egzemplarz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na konto       Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na dodatkowe pozycje książkowe wskazane w odrębnym wykazie,

- Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w wersji Pocket.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

     Cenę oferty stanowi wartość wszystkich elementów jednostkowych, zawierająca  wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez  Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Cena oferty i jej elementy muszą być wyrażone   w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku (groszy), bez względu na formę  sporządzenia kalkulacji ceny oferty.

V. Kryterium jest cena brutto wszystkich elementów zawartych w Zapytaniu Ofertowym.
      Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje  najniższą cenę na zamówienie, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego  oferta nie zostanie odrzucona.

VI.    Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  • przestrzeganie postanowień umowy
  • podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1)
  • akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 2)
  • termin realizacji – do dnia 09.11.2020 r.

- załączenie  aktualnego wypisu z KRS albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- załączenie pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

VII.    Ofertę należy:

  • złożyć w terminie do dnia 20.10.2020 r. do godz. 10.00 na Formularzu Oferty w formie:
    -  pisemnej w Sekretariacie LBP przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy  wpisując w temacie/tytule wiadomości: „Oferta na dostawę księgozbioru”

1.    Wyniki  i wybór najkorzystniejszej  oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.legnica.eu i BIP.

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert.

VIII.   Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.biblioteka.legnica.eu, BIP  oraz w siedzibie Biblioteki przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

IX . UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

b) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem terminu składania ofert.

X.     Dodatkowych informacji udziela Marzena Skrzynecka, tel. 76 722 60 15 i Elżbieta  Balbuza, tel.  76 722 52 85.

 

  ZAŁĄCZNIKI  DO POBRANIA

- Formularz Oferty

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 1

- Projekt umowy – załącznik nr 2

- Wykaz księgozbioru – załącznik nr 3

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.10.2020
Data modyfikacji : 20.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2020 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL