Ostatnia aktualizacja strony: 26.10.2020, 12:51

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 26 października 2020

Rozstrzygnięcie: Zapytania ofertowego – na dostawę prasy i czasopism do LBP

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy z póź. zm.)

Protokół z  rozstrzygnięcia postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej  netto wyrażonej w złotych  do 30.000 euro  (zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych; przeprowadzono i udzielono zgodnie
z zasadą uczciwej konkurencyjności) 

1. Zamawiający:

Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22, tel. 76 722-60-21,  e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu; strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa prasy i czasopism do Legnickiej Biblioteki Publicznej na 2021 r.

3. Forma zapytania: e-mail, strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń w LBP
Forma odpowiedzi: oferty na piśmie.

4. Wymagany termin realizacji: do  dnia 31.12.2021 r.

5. Szacowana wartość zamówienia:  53 731,57 zł  netto  -  12 585,56 euro netto.

Dokonana przez P. Marzenę Skrzynecką – Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów na podstawie wstępnego badania rynku, cen internetowych, katalogowych oraz wg załącznika „Wniosek o dokonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto”.

6. Kryteria wyboru oferty:   Cena oferty – 100%

7. Zaproszenie do składania ofert wysłano do następujących podmiotów:

7.1 Garmond Press Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, O/Wrocław ,31-034 Kraków, e-mail: prenumerata.wroclaw@garmondpress.pl – wysłany dnia 15.10.2020 r.

7.2. RUCH S.A. ul. Annapol 17A, 03-236 Warszawa, e-mail: ruch@ruch.com.pl – wysłany dnia  15.10.2020 r.,

7.3. KOLPORTER  Sp. z o.o. Sp. K. w Kielcach, Oddział Dolnośląski Dystrybucja Prasy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stajenna 3-7, 53-010 Wrocław, e-mail: wroclaw@kolporter.com.pl – wysłany dnia  15.10.2020 r.,

opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.biblioteka.eu w dniu 15.10.2020 r. oraz umieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie LBP przy ul. Piastowskiej 22.

8. W wyznaczonym terminie do dnia 23.102020 r.  wpłynęły dwie oferty:

1. Garmond Press Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, O/Wrocław ul. Krakowska 141-155

2. RUCH S.A. ul. Annopol 17A, 03-236  Warszawa

9. Streszczenie ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba i adres wykonawcy

Wartość brutto

Ranking ofert

(oferta najtańsza – najkorzystniejsza, oferta druga, trzecia itd……)

1.

RUCH S.A. ul. Annopol 17A, 03-236  Warszawa

 

41 993,30  zł brutto

Oferta pierwsza

2.

Garmond Press Sp. z o.o.,
ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, O/Wrocław

 

39 777,76  zł brutto

Oferta druga
najkorzystniejsza

10. W trakcie postępowania nie prowadzono negocjacji z potencjalnymi wykonawcami zamówienia.

11. Wykonawca zamówienia:

      Garmond Press Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków

      Cena brutto oferty:  39 777,76

12. Z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację ww. zamówienia w terminie po 30.10.2020  r. 

W załączeniu:

   1/  Wniosek o dokonanie zamówienia o wartości  szacunkowej poniżej 30.000 euro netto”.

   2/  Zapytanie Ofertowe wraz   załącznikami 1-3

 

Legnica, dnia  23.10.2020  r.

Zatwierdził:

Dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska

Sporządził:                                                                                   
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego                                                                                
Elżbieta Balbuza

Metadane

Data publikacji : 26.10.2020
Data modyfikacji : 26.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2020 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL