Ostatnia aktualizacja strony: 26.10.2020, 12:51

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 15 października 2020

Zapytanie ofertowe: Dostawa prasy i czasopism do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy z póź. zm.)

FORMULARZ   OFERTY

I. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21, www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

II. Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA PRASY I CZASOPISM DO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z WYKAZEM (załącznik nr 3)
- Prasa i czasopisma muszą być dostarczane w wersji papierowej.

III.        Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  • przestrzeganie postanowień umowy
  • podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1)
  • akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 2)
  • uzupełnienie wykazu (załącznik nr 3)
  • przedłożenie aktualnego wypisu z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 4)
  • przedłożenie pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (zał. nr 5)

IV. Ofertę należy:

a/ złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 23.10.2020 r. do godz. 10.00 (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty,
b/ opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: DOSTAWA PRASY I CZASOPISM

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 1.    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

  cenę brutto:.............................................zł (słownie:.....................................................

  ............................................................ w tym podatek VAT:........................ zł (słownie:

  .............................................................................................................................................

 

2.  Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia..........................................................................................

- okres gwarancji: ................................................................................................................

- warunki płatności...............................................................................................................

- rabat: ..................................................................................................................................

 

3. Oświadczam, że:

  • zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
  • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie III, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

     -  .........................................................

     -  .........................................................

     -  .........................................................

     -  .........................................................

 

 

 

 

...................................dnia...........................           

                                                                                                    ...................................................

                                                                                                            podpis osoby uprawnionej

 

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Data modyfikacji : 26.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2020 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL