Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej - Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych - Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna
Ostatnia aktualizacja strony: 05.09.2019, 07:47

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 15 maja 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 221 000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 pkt 2 Ustawy z póź. zm.)

I.  Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica     

    tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu,   
    e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-073;    Regon 390705385.

II.  Przedmiot zamówienia:

     Zakup i dostawa księgozbioru z serii „Duża Litera”– tytuły i ilości egzemplarzy  zgodnie
     z wykazem -  załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

III. Dopuszcza się wykonanie 90 %  całości zamówienia wg załącznika nr 3, natomiast 10 %
      niezrealizowanego zamówienia może zostać zastąpione innymi tytułami.

   - Jeżeli, wbrew oświadczeniu Wykonawcy o niedostępności wydawnictwa na rynku
      wydawniczym, Zamawiający wskaże miejsce zakupu (z wyjątkiem antykwariatu, aukcji),
      wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tego wydawnictwa.

      W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia dwukrotnej wartości
      wydawnictwa za 1 egzemplarz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na konto   
      Zamawiającego.

-  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na dodatkowe pozycje książkowe
      wskazane w odrębnym wykazie,

-    Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w wersji Pocket.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

     Cenę oferty stanowi wartość wszystkich elementów jednostkowych, zawierająca  wszystkie 

     koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez  Wykonawcę są

     obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Cena oferty i jej elementy muszą

     być wyrażone   w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku (groszy), bez

     względu na formę  sporządzenia kalkulacji ceny oferty.

V.  Kryterium jest cena brutto wszystkich elementów zawartych w Zapytaniu Ofertowym.
      Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje  najniższą cenę na
      zamówienie, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego  oferta nie zostanie odrzucona.

VI.    Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  • przestrzeganie postanowień umowy
  • podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1)
  • akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 2)
  • termin realizacji – do dnia 19.06.2019 r.

-      aktualny wypis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

       działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu

       składania ofert.

      -    pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy

           składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

VII.    Ofertę należy:

          A/ opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

             DOSTAWA  KSIĘGOZBIORU.

           B/ złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22.05.2019 r. do godz. 10.00 na Formularzu
              Oferty w Sekretariacie LBP przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy.

1.    Wyniki  i wybór najkorzystniejszej  oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.legnica.eu i BIP.

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert.

VIII.   Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

            Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.biblioteka.legnica.eu,
            BIP  oraz w siedzibie Biblioteki przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy w celu wybrania
           najkorzystniejszej oferty.

IX. Dodatkowych informacji udziela Marzena Skrzynecka tel. 76 7226015
            i  Elżbieta  Balbuza  tel.  76 7225285.

 

                                                                                                              Zatwierdzam

 

  ZAŁĄCZNIKI  DO POBRANIA

- Formularz Oferty

- Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 1

- Projekt umowy – załącznik nr 2

- Wykaz księgozbioru – załącznik nr 3

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.05.2019
Data modyfikacji : 23.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2019 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL