Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej - Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych - Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna
Ostatnia aktualizacja strony: 14.08.2019, 08:31

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 09 maja 2019

Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 221 000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 pkt 2 Ustawy z póź. zm.)

 1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21,
  fax 76 722-39-67, www.biblioteka.legnica.eu, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073; Regon 390705385
 2. Przedmiot zamówienia:
  Zakup i dostawa księgozbioru – tytuły i ilości egzemplarzyzgodnie z wykazami - załączniki nr 3 i 4,
  do Zapytania Ofertowego, stanowiącymi całość zamówienia.
 3. Dopuszcza się wykonanie 90% całości zamówienia wg załącznika nr 3 i 4, natomiast 10 % niezrealizowanego zamówienia może zostać zastąpione innymi tytułami.
  • jeżeli, wbrew oświadczeniu Wykonawcy o niedostępności wydawnictwa na rynku wydawniczym, Zamawiający wskaże miejsce zakupu (z wyjątkiem antykwariatu, aukcji), wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tego wydawnictwa. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia dwukrotnej wartości wydawnictwa za 1 egzemplarz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na konto Zamawiającego.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na dodatkowe pozycje książkowe wskazane w odrębnym wykazie,
  • Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w wersji Pocket.
 4. Opis sposobu obliczenia ceny.
  Cenę oferty stanowi wartość wszystkich elementów jednostkowych, zawierającawszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Cena oferty i jej elementy muszą być wyrażone w złotych polskich
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kalkulacji ceny oferty.
 5. Kryterium jest cena brutto wszystkich elementów zawartych w Zapytaniu Ofertowym. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje  najniższą cenę na zamówienie, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego  oferta nie zostanie odrzucona.
 6. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  • przestrzeganie postanowień umowy
  • podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1)
  • akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 2)
  • termin realizacji – do dnia 10.06.2019 r.
  • aktualny wypis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  • działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
  • składania ofert.
  • pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
  • składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
 7. Ofertę należy:
  A/ opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
       DOSTAWA  KSIĘGOZBIORU.
  B/ złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 21.05.2019 r. do godz. 10.00 na Formularzu Oferty
  w Sekretariacie LBP przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy.
  1. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej  oferty zostanie niezwłocznie ogłoszony  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.legnica.eu i BIP.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE
  Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.biblioteka.legnica.eu, BIP  
  oraz w siedzibie Biblioteki przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
 9. Dodatkowych informacji udziela Marzena Skrzynecka tel. 76 7226015 i Elżbieta  Balbuza  tel. 76 7225285.

Zatwierdzam

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 • Formularz Oferty
 • Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 1
 • Projekt umowy – załącznik nr 2
 • Wykaz księgozbioru – załącznik nr 3 i 4

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.05.2019
Data modyfikacji : 21.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2019 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL