Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe: Dostawa prasy i czasopism do Legnickiej Biblioteki Publicznej - Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych - Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 12:01

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 06 listopada 2018

Zapytanie ofertowe: Dostawa prasy i czasopism do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

 

 


20.11.2018 - PYTANIA I ODPOWIEDZI - W ZAŁĄCZNIKU


 

FORMULARZ OFERTY

 

  1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica tel. 76 722-60-21, www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385
  2. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA PRASY I CZASOPISM DO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z WYKAZEM (załącznik nr 1)
  3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  • przestrzeganie postanowień umowy
  • uzupełnienie wykazu (załącznik nr 1)
  • podpisanie oświadczenia (załącznik nr 2)
  • akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 3)
  • przedłożenie aktualnego wypisu z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 4)
  • przedłożenie pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (zał. nr 5)

IV. Ofertę należy:

a/ złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10.00 (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty,

b/ opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: DOSTAWA PRASY I CZASOPISM

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.11.2018
Data modyfikacji : 29.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2019 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL