Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej - Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych - Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna
Ostatnia aktualizacja strony: 26.06.2018, 13:34

Zamówienia publiczne nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych

Strona znajduje się w archiwum.

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

I.  Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-22- Legnica     

    tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu,   
    e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-03;    Regon 390705385.

II.  Przedmiot zamówienia:

  • dostawa księgozbioru – tytuły i ilości egzemplarzy  zgodnie z wykazem, stanowiącym 

          załącznik nr 3

 III. Zamawiający wymaga  min. 90% wykonalności zamówienia zgodnie z wykazem!!!

   - w szczególnych przypadkach dopuszcza  się niezrealizowanie zamówienia w całości, w związku                z wyczerpaniem nakładu  poszczególnych pozycji książkowych, będących przedmiotem                              zamówienia. Fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem Wydawcy, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu,

- jeżeli, wbrew oświadczeniu Wykonawcy o niedostępności wydawnictwa na rynku   wydawniczym, Zamawiający wskaże miejsce zakupu (z wyjątkiem antykwariatu, aukcji), wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tego wydawnictwa.

W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia dwukrotnej wartości
wydawnictwa za 1 egzemplarz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na konto Zamawiającego.

-  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na dodatkowe pozycje książkowe wskazane w odrębnym wykazie.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

     Cenę oferty stanowi wartość wszystkich elementów jednostkowych, zawierająca  wszystkie 

     koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez  Dostawcę są

    obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Cena oferty i jej elementy muszą

    być wyrażone   w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku (groszy), bez

    względu na formę  sporządzenia kalkulacji ceny oferty.

V.  Jedynym kryterium jest cena brutto wszystkich elementów zawartych w Zapytaniu

      Ofertowym. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Dostawca, który zaoferuje

      najniższą cenę na zamówienie, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego  oferta nie

      zostanie odrzucona.

VI.    Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  • przestrzeganie postanowień umowy
  • podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1)
  • akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 2)
  • termin realizacji – do dnia 06.10.2017 r.

-      aktualny wypis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

      działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu

      składania ofert.

      -   pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy

           składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

VII.    Ofertę należy:

          A/ złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 11.00

               na Formularzu Oferty,

          B/ przesłać dodatkowo w programie EXCEL  Formularz Oferty z wykazem książek

              na adres e-mailowy:  dgioz@biblioteka.legnica.eu.

          C/ opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

             DOSTAWA  KSIĘGOZBIORU.

1.    Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 08.09.2017 r. godz. 12.00, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej  oferty zostanie ogłoszony  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.biblioteka.legnica.eu.   

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert.

VIII.   Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

          Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.biblioteka.legnica.eu
          oraz w siedzibie Biblioteki przy ul. Piastowskiej 22 w Legnicy w celu wybrania
          najkorzystniejszej oferty.

IX. Dodatkowych informacji udziela Marzena Skrzynecka pod nr telefonu 76 7226015
         i  Elżbieta  Balbuza  tel.  76 7225285

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.08.2017
Data modyfikacji : 19.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Legnicka Biblioteka Publiczna
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Miśta Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Miśta
©-2018 Legnicka Biblioteka Publiczna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL